BEWANTOLOL

Bewantolol został uznany jako kardiowybiórczy LBA na podstawie doświadczeń przeprowadzonych in vitio na izolowanych przedsionkach świnki morskiej oraz skrawkach tchawicy, któro poddawano działaniu wzrastających dawek izoprenaliny [454], Efekty te blokowano różnymi dawkami bewantololu, propranolołu i praktololu. Okazało się, że bewantoiol jest 100-krotnie silniejszy niż praktolol w blokowaniu poizoprenaiinowego częstoskurczu przedsionka świnki morskiej i 2-krotnie bardziej kardiowybiórczy w hamowaniu rozkurczów tchawicy wywołanych izoprenaliną [454],

Również w doświadczeniach in vivo u narkotyzowanych psów bcwanlo- lol w dawce 0,2 – 6,0 mg/kg i.v. wykazywał wybiórczą blokadę częstoskurczu oraz rozkurczowego ciśnienia krwi po podaniu izoprenaliny. Bewantolol przywracał do normalnego rytmu niemiarowości komorowe wywołane ouabainą [454],

W odróżnieniu od praktololu nie wykazuje właściwości sympatykomi- metycznych u szczurów pozbawionych amin katecholowych przez podanie syrosingopiny [454]. Bewantoloi podany w teście zaciskowym na ogonie myszy wykazał słabsze niż propranolol właściwości znieczulające miejscowo. Podobnie jak propranolol bewantolol w dawce 10 mg/kg podany szczurom głodzonym i niegłodzonym nie zmienia stężenia cukru we krwi ani też stężenia jonów Na+, Cas+ oraz Mg2+, natomiast zwiększa zawartość jonów K+ we krwi [454].

Bewantolol w dawce 1 mg/kg zwiększa kurczliwość niedotlenionego mięśnia sercowego oraz przepływ krwi w warstwie podwsierdziowej [415]. Lek ten znalazł kliniczne zastosowanie w przebiegu nadciśnienia samoistnego oraz choroby niedokrwiennej serca. Stosowany u chorych z nadciśnieniem wywołuje zmniejszenie oporów na obwodzie, nie wpływając na wskaźnik sercowy [991].

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>