Złośliwe guzy jajnika i ich likwidacja

Złośliwe guzy jajnika usuwa się tylko w drodze operacji brzusznej. Bardzo często towarzyszą im rozległe zrosty i zlepy otrzewnowe, które należy porozdzielać zanim odsłoni się dostęp do samego guza. Trwałe wyleczenie chorej po usunięciu złośliwego pierwotnego guza jajnika jest w wielu przypadkach niemożliwe, zabieg ope- racyjny doprowadza jednak do przejściowego polepszenia ogólnego stanu jej zdrowia.

W pewnych przypadkach, zwykle gdy chodzi o torbiele pęcherzyka Graafa, torbiele luteinowe i torbiele smołowe, wystarcza guz jajnikowy wyłuszczyć (enucleatio cystis) lub klinowo wyciąć (resectio cystis ovarii) z pozostawieniem miąższu gruczołowego. Powierzchnia rany po wyłuszczeniu guza musi być zaopatrzona przez zeszycie. Ten rodzaj operacji stosuje się lównież u osób młodych, u których drugi jajnik został z konieczności usunięty, w przypadkach, kiedy się jest pewnym, że operowany nowotwór nie jest złośliwy.

Więcej

KWAS ACETYLOSALICYLOWY

Nawet kilkudniowe stosowanie kwasu acetylosalicylowego w większości przypadków powoduje wyraźne działanie w stosunku do płodu. Może ono być powcdem zaburzeń krwiotwórczych, hiperbilirubinemii, przedwczesnego zamknięcia przewodu tętniczego, a nawet śmierci płodu [4],

Więcej

Poszczególne działy stomatologii znów podzielone

W ostatnim okresie doszło do dalszego rozczłonkowania poszczególnych działów stomatologii, co jest zjawiskiem obserwowanym we wszystkich dyscyplinach nauki. Ta dezintegracja, wynikająca ze wzrastającego stale poziomu nauki, zmusza do kształcenia specjalistów w coraz węższym zakresie. Ponieważ proces ten zaznaczył się również w medycynie, więc i stomatologia podzieliła się na dalsze działy, tak że obecnie rozróżniamy: chirurgię twarzowo-szczękową, chirurgię stomatologiczną, stomatologię zachowawczą (oddzielnie dla dorosłych, a oddzielnie dla dzieci), parodon- tologię, protetykę stomatologiczną (zaczynają się w niej wyodrębniać działy protez ruchomych, stałych, ektoprotez), ortopedię szczękową (z zaznaczającym się już podziałem na dziecięcą i dla dorosłych) i wreszcie radiologię stomatologiczną.

Więcej

Legionellozowe zapalenia płuc

Dostępne opracowania na ten temat sięgają wstecz do 1943 roku, kiedy to po raz pierwszy opisano objawy choroby, dzisiaj uznawanej za legionellozę, a wówczas nazwanej „tatlock” (12). W późniejszych latach ukazały się informacje o „Pitts- burgh pneumonia agent” – PPA, który był odpowiedzialny za kolejną serię zacho-rowań, a w końcu został zidentyfikowany jako Legionella micdadei (1, 3, 6).

Więcej

Pacjent z ostrym bólem krzyża

DokTaolny wywiad cho-robowy, badania kli-niczne i potrzebne badania dodatkowe roku miliardy na badania radiologiczne i wielokierunkowe badania laboratoryjne. Należy więc przekonać pacjentów m.in. i o tym, że wcale nie trzeba wszystkich prześwietlać, oraz wytłumaczyć im, że nie istnieją żadne magiczne testy laboratoryjne, przyspieszające wyzdrowienie.

Więcej

Porażenia i niedowłady spastyczne

Stwierdza się je u około 0,5-2% ludności. Ortopedzi zajmują się tymi chorymi, u których: 1) rozwój umysłowy rokuje współpracę z zespołem leczącym i usamodzielnienie się, 2) stan neurologiczny rokuje poprawę sprawności po odpowiednim leczeniu zachowawczym (leczenie usprawniające połączone z farmakologicznym) i w razie potrzeby połączonym z operacyjnym.

Więcej

Kiedy pacjenci uciekają od sztuczek prawnych po urazie kręgosłupa

W niektórych przypadkach pacjenci uciekają się do sztuczek prawnych. Wytaczają procesy, ubiegają się o odszkodowanie, starają się o renty inwalidzkie. Problem ten występuje na całym świecie. Zdaniem Keima tego rodzaju pacjenci są szczególnie wrażliwi na banknoty. Gdy zbierze się ich odpowiednia ilość, wówczas pacjent jest „wyleczony”.

Więcej

Wady egzogenne

Wady egzogenne. Do czynników zewnątrzpochodnych zaliczyć można: .1) zaburzenia metabolizmu matki 2) bezpośrednie uszkodzenie tkanek rozwijającego się zarodka – na podstawie badań doświadczalnych (Durayswami) stwierdzono, że

Więcej

Toksoplazmoza gałki ocznej

Ostatnio opisuje się zwiększającą się częstość postaci uogólnionej toksoplazmozy ze zmianami w ośrodkowym układzie nerwowym u dorosłych, co wiąże się z dość powszechnym przyjmowaniem leków o działaniu immunosupresyjnym, zespołem AIDS lub innymi zaburzeniami odporności. Niektórzy wyróżniają postać mózgowo-rdzeniową toksoplazmozy nabytej.

Więcej

Złamania kości stępu

Złamania kości stępu. Złamania kości stępu zdarzają się z urazów bezpośrednich (uderzenie, skok z wysokości itp.), rzadziej z mechanizmów pośrednich, np. przy-wiedzenia przodostopia.

Więcej

Dobrze dopasowana sznurówka w uszkodzeniu krążka międzykręgowego

Jak już wspomniano, postępowanie kliniczne w uszkodzeniu krążka międzykrę- gowego przebiega stosownie do faz jego cyklu chorobowego. Jakkolwiek wczesny okres zwyrodnienia krążka między kręgowego pociąga za sobą przewlekające się bóle krzyża, to jeśli proces chorobowy nie przebiega zbyt gwałtownie, może nigdy nie dojść do ostrych dolegliwości bólowych. W II okresie choroby dochodzi do zaostrzenia objawów i dokuczliwe bóle mogą utrzymywać się nawet w okresach między kolejnymi przemieszczeniami jądra miażdżystego. Proces końcowego zwyrodnienia krążka charakteryzuje się podobnymi dolegliwościami jak w okresie I.

Więcej

CHOROBY SKORY POCHODZENIA FIZYCZNEGO

Cieplne oparzenia skóry (combustio caloiica), które niestety zdarzają się u dzieci dość często, należy odróżniać od oparzeń chemicznych środkami żrącymi (combustio chemica). Oparzenia cieplne występują w roz- maitych nasileniach zmian, aż do martwicy skóry, i wymagają nie tylko leczenia miejscowego, ale również ogólnego, gdyż w przypadkach oparzeń rozleglejszych rozwijają się szybko groźne dla życia ogólne objawy chorobowe z powodu utraty płynnych składników krwi i ciężkich zaburzeń w krążeniu. Dlatego też każde rozleglejsze oparzenie powinno być leczone w szpitalu, i to na oddziale chirurgicznym.

Więcej

Guz Ewinga

Rokowanie jest zawsze poważne. Amputacje, resekcje i naświetlania dają efekt nieraz tylko krótkotrwały.

Guz Ewinga (endothelioma) składa się z drobnych okrągłych komórek, prawdopodobnie pochodzenia śródbłonkowego. 5-0% przypadków pojawia się w wieku dziecięcym i młodzieńczym, częściej u płci męskiej.

Więcej

Gruźlica kręgosłupa

Umiejscowienie gruźlicy kostno-stawowej. Najczęściej usadawia się gruźlica w kręgosłupie, potem z kolei w stawie biodrowym i kolanowym, dalej w kościach paliczkowych, w stawach krzyżowo-biodrowych, łokciowym. Rzadziej widzimy u dzieci gruźlicę stawu skokowego i stepu, rzadko nadgarstka lub stawu barkowego.

Więcej