Rozlane przewlekłe zapalenie zanikowe przymacicza

Ta postać ograniczonego i przewlekłego zapalenia otrzewnej zdarza się głównie w części pokrywającej wiązki łącznotkankowe tylnego przymacicza, może się jednak rozszerzać także i na krezkę zagięcia biodrowego kiszki grubej, jelita ślepego, ramienia wstępującego kiszki grubej, a nawet wyrostka robaczkowego. Byłby to przykład występowania zapalenia tylnego przymacicza, wespół z zapaleniem sąsiadującej z nim otrzewnej. Tego rodzaju ograniczone, przewlekłe zapalenie tkanki łącznej miedniczej doprowadza do zwężenia światła biegnących przez nie naczyń krwionośnych i chłonnych, do ucisku na nerwy, a czasem i na moczowód. Następstwa bywają poważniejsze niż po zapaleniu ropnym.

Rozlane przewlekłe zapalenie zanikowe przymacicza (parametritis chronica atrophicans diffusa) polega początkowo na wystąpieniu bliznowatych pasm i wysepek, głównie u podstawy więzadła szerokiego, szybko jednak przenosi się na części sąsiednie i w końcu zajmuje także górne odcinki tego więzadła wypełnione tkanką wiotką.

Więcej

ZŁE DZIAŁANIE LBA

Niezbyt często przy stosowaniu LBA pojawiają się również działania niepożądane ze strony oun. Obejmują one koszmarne sny lub zmory nocne, wzrokowe halucynacje i omamy tak niejednokrotnie żywe, że chorzy są nimi przerażeni [323], Objawy te są rzadsze przy zażywaniu propranololu i timololu, niż alprenololu i pindololu [709]. Pełne psychozy, depresje i zespoły organiczne mózgu opisano przy podawaniu propranololu [40, 1030], chociaż są one rzadsze, niż przy stosowaniu innych leków przeciw- adrenergicznych. Interesujące jest pojawienie się objawów niepożądanych ze strony oun przy miejscowym podawaniu timololu do oka [689],

Więcej

Drobne tętniczki

Drobne tętniczki biegnące ku macicy w więzadłach obłych nie mają większego znaczenia. Tętnica maciczna (art. uterina) jest odgałęzieniem tętnicy biodrowej wewnętrznej (art. iliaca interna ml hipogastrica). Przebiega ona między blaszkami więzadła szerokiego krzyżując się z moczowodem i dzieli się tuż przed osiągnięciem nad- pochwowej części szyjki macicy na dwa ramiona. Jedno z nich zaopatruje dolną część szyjki macicy i górny odcinek pochwy. Drugie, większe, zwraca się ku górze i przebiega wzdłuż krawędzi macicy zaopatrując przede wszystkim jej trzon, ale także i górną część szyjki. W okolicy przyczepu jajowodu do rogu macicy tętnica dzieli się na trzy odgałęzienia końcowe, z których jedno zdąża do dna macicy drugie biegnie przez krezkę jajowodu do trąbki, a trzecie do jajnika. Odgałęzienie jajnikowe tworzy połączenia z końcowymi gałązkami tętnicy jajnikowej (ryc. 24). Pomiędzy naczyniami obu stron macicy istnieją również połączenia.

Więcej

Stwierdzenie dłuższej niepłodności

Rozpoznawanie ciąży jajowodowej. Ponieważ ciąży pozamacicznej towarzyszy szereg domyślnych objawów ciąży, które występują również we wczesnych miesiącach ciąży wewnątrzmacicznej, rozpoznanie opierać się może, niezależnie od stwierdzenia ich, wyłącznie prawie na wykazaniu guza, który mógłby odpowiadać ciąży trąbkowej. Pewne szczegóły zebrane podczas wywiadów mogłyby już nasuwać podejrzenie co do możliwości rozwoju ciąży pozamacicznej. Stwierdzenie dłuższej niepłodności, zwłaszcza u wicloródek, przebyte dawniej poronienia oraz zapalenia wewnętrznych części rodnych, zatrzymanie się lub wystąpienie skąpszej miesiączki muszą być wzięte po rozwagę, jeśli badanie ginekologiczne wykaże istnienie zgrubienia jajowodu.

Więcej

ZMIANY POLEKOWE W ROGÓWCE CZĘŚĆ 2

Po odstawieniu chlorochiny złogi rogówkowe znikają w ciągu kilku tygodni. Ich obecność nie jest więc przeciwwskazaniem do stosowania leku [8, 24, 42, 51].

Więcej

LECZENIE ESTROGENAMI – DALSZY OPIS

Stężenie testosteronu, folitropiny i lutropiny u chorych na nowotwór gruczołu krokowego, leczonych estrogenami, zmniejszają się do siódmego dnia leczenia hormonami żeńskimi, natomiast stężenie prolaktyny po tygodniu wyraźnie się zwiększa. Przedstawiona właściwość prolaktyny oraz jej duże stężenie u chorych leczonych hormonami żeńskimi nakazuje wyeliminowanie tego hormonu z surowicy krwi.

Więcej

Gruczolistość śródmaciczna

– Gruczolistość śródmaciczna powstaje:

– 1)albo przez rozrost śluzówki „per continuitatem“

– 2)albo też przez wszczepienie cząstki śluzówki wszczepieniu ulega najłatwiej śluzówka części śródściennej macicy (pars interstitialis) t możliwe jest jednak również przeniesienie strzępków czynnej śluzówki wprost z macicy, np. przy zabiegach operacyjnych

Więcej

GONADOUBERYNA – ZASTOSOWANIE W DIAGNOSTYCE 1 LECZNICTWIE

– Wskazania do stosowania gonadoliberyny lub jej analogów stanowią:

– 1) diagnostyka układu podwzgórze-przysadka-gonady,

Więcej

PREPART DECARIS

Bogdanikowa [2] do najistotniejszych powikłań zalicza agranulocytc- zę, którą obserwowali także inni autorzy [16, 21].

Smosarska i Górska [20] na 43 osoby leczone preparatem Decaris z powodu nawracających aft obserwowały powikłania u 3 osób. Po 8 tygodniach leczenia i zażyciu w sumie 16 tabletek leku wystąpiła u pewnej pielęgniarki ostra reakcja alergiczno-toksyczna o charakterze rumienia wysiękowego wielopostaciowego. Natomiast u 24-)etniego lekarza już po zażyciu 1 tabletki wystąpił ból i zawroty głowy oraz stan podgorączkowy. Po 10 dniach, po ponownym przyjęciu 1 tabletki leku, po 4 h wystąpiła temp. 38°C, ból i zawroty głowy, bóle stawów, stan zapalny błony śluzowej jamy ustnej z licznymi aftami oraz erythema nodosum na przedniej powierzchni podudzi. Przypadek trzeci dotyczył 24-letniego studenta leczonego z powodu głębokiego owrzodzenia na luku podniebien- nym, które odpowiadało afcie Suttona. Po 2 tygodniach leczenia lewami- zolem owrzodzenie uległo wygojeniu. Natomiast po przyjęciu w trzecim tygodniu leczenia siódmej kolejnej tabletki wystąpiła temp. 38°C, dreszcze, bóle głowy przy utrzymujących się nadal aftach Suttona, W tej sytuacji zaprzestano leczenia preparatem Decaris. _

Więcej

DIAGNOSTYKA I SYMPTOMATOLOGIA KLINICZNA

Rozpoznawanie stanów zmniejszonej obronności organizmu przeciw zakażeniom wytworzonej ubocznie przy stosowaniu omówionych wyżej leków obejmuje wywiad, badanie fizykalne chorego, ocenę poszczególnych mechanizmów odporności oraz badania w kierunku określenia patogennych drobnoustrojów:

Więcej

Czy przekrztałcenie estradiolu w estron jest nieodwracalne?

Jak wynika z powyższych informacji, tkanka jajnika zawiera wszystkie te enzymy, które zawarte są również w jednostce płodowo-lożysko- wej, ale rozdzielone między płód i łożysko. Drogę biosyntezy estrogenów przedstawiono na ryc. 25.

Więcej

ODCZYN PO HALOTANIE

Typowym przykładem polekowego rzekomozapalnego uszkodzenia wątroby jest odczyn po halotanie [19]. Od publikacji pierwszego przypadku podejrzenia łączącego wystąpienie zespołu objawów zapalnych wątroby z zastosowaniem halotanu w 1958 r., aż do lat 1970- 1972, trwa! żywy spór dotyczący problemu występowania ostro uszkadzających wątrobę hiperergicznych odczynów po halotanie. Prowadzono wiele kliniczno-sta- tystycznych badań w tym zakresie, które nie ułatwiały jednak sformułowania definitywnej odpowiedzi. Przykładem tych badań był „Narodowy przegląd działań halotanu” dokonany w USA [19]. W powyższym programie dokonano analizy 850 000 przypadków operacji w znieczuleniu ogólnym, w tym 30 000 operacji z użyciem halotanu. Stwierdzono, że ogólna śmiertelność w grupie 850 000 chorych wyniosła 1,93%, w grupie 30 000 – 1,87% (Komitet Anestezjologiczny, National Research Council, USA 1959- 1962).

Więcej

KLIRENS I METABOLIZM PROGESTERONU

– Stężenie progesteronu w osoczu wynosi:

– 1) w fazie folikularnej – 0,03 ng/ml,

– 2) w fazie lutealnej – 15-25 ng/ml. ”

Więcej

Metody chirurgicznego leczenia wynicowania macicy

Zabiegi chirurgiczne zachowawcze mają za zadanie usunąć trudności, które uniemożliwiły odprowadzenie macicy. Spośród licznych metod najczęściej jest stosowana metoda polegająca na przecięciu wynicowanej macicy wzdłuż jej tylnej ściany – począwszy od szyjki. Otworzona zostaje przy tym jama otrzewnowa w zatoce Douglasa.

Więcej