Toksoplazmoza gałki ocznej

Ostatnio opisuje się zwiększającą się częstość postaci uogólnionej toksoplazmozy ze zmianami w ośrodkowym układzie nerwowym u dorosłych, co wiąże się z dość powszechnym przyjmowaniem leków o działaniu immunosupresyjnym, zespołem AIDS lub innymi zaburzeniami odporności. Niektórzy wyróżniają postać mózgowo-rdzeniową toksoplazmozy nabytej.

Toksoplazmoza gałki ocznej cechuje się występowaniem zaburzeń widzenia, mroczków przed oczami i bólem – często jednej tylko gałki ocznej – światłowstrę- tem i nadmiernym łzawieniem. Świeże zmiany na dnie oka (ogniska w pobliżu plamki żółtej) nie są charakterystyczne, rozpoznaje się chorioretinitis o charakterze nawracającym obok zmian wcześniejszych tworzą się świeże ogniska z obrzękiem, a później martwicą i blizną, ze złogami ciemnego barwnika (ryc. 3.45).

Toksoplazmoza wrodzona ujawnia się u */3 do '/, dzieci matek z pierwotną tokso-plazmozą w ciąży. Ryzyko zarażenia płodu wzrasta wraz z trwaniem ciąży i wynosi odpowiednio 25%, 54% i 65% podczas I, II i III trymestru oraz ok. 90% w ostatnich

Na podstawie badań retrospektywnych wykazano, że u 85% niemowląt bez kli-nicznych objawów inwazji T. gondii, nie leczonych bezpośrednio po urodzeniu, mogą w przyszłości ujawnić się niekorzystne następstwa ze strony ośrodkowego układu nerwowego (20-75%), narządu wzroku (80-90%), lub słuchu (10-30%). Objawowa toksoplazmoza wrodzona występuje średnio u 30% zarażonych noworodków, w tym o ciężkim przebiegu u ok. 10%. Śmiertelność okołoporodowa z powodu toksoplazmozy wrodzonej dzieci wynosi ok. 8% rocznie w Polsce wykrywa się ok. 300 przypadków toksoplazmozy wrodzonej (Dzbeński, Kopaczowa).

Obraz kliniczny zarażenia wrodzonego jest bardzo zróżnicowany, od często wy-stępujących inwazji bezobjawowych, do rzadkich przypadków triady Sabina-Pinker- tona (wodogłowie lub małogłowie, zapalenie siatkówki i naczyniówki, zwapnienia śródmózgowe), której towarzyszy znaczne opóźnienie rozwoju umysłowego i fizycznego dziecka.

Ze względu na możliwość straty ciąży oraz trwały lub postępujący charakter wielonarządowych uszkodzeń, a także śmierci dziecka, toksoplazmoza wrodzona stanowi poważny problem kliniczny.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>