Monthly Archives Lipiec 2017

Zasięg społecznego zjawiska onanizmu

Dla wychowania seksualnego ważniejsze byłoby od samego ustalenia zasięgu społecznego zjawiska onanizmu zbadanie skutków uprawiania onanizmu i opieranie na naprawdę naukowej podstawie stosunku pedagogiki do tego zjawiska. Stosunek pedagogów do problemu onanizmu w ostatnich 50 latach kształtował się od pozycji traktowania go jako największego zła wychowawczego do uznawania go za zjawisko neutralne, fizjologiczne (w krajach skandynawskich – przez niektórych badaczy -. wręcz za zjawisko pozytywne, zasługujące na upowszechnianie, zwłaszcza wśród kobiet, którym ułatwia osiąganie orgazmu we współżyciu z partnerem). Cytowany wcześniej ksiądz Bolesław Żychliński (1917, s. 197) bez ogródek pisał: „Grzech tajemny jest największym nieszczęściem, jakie może spotkać dziecko, poniewraż w skutkach swych mści się na nim straszliwiej od wszystkich innych grzechów i na duszy, i na ciele”. W dalszym ciągu duchowny pedagog wylicza rzekomo nieomylne „znaki” onanizmu, klasyfikuje je na „znaki na ciele” i „znaki na duszy”. Wyliczmy w skrócie te „nieomylne znaki” najcięższego grzechu, bowiem zestaw, w jakim je ksiądz Żychliński podaje, jest kompletny i występuje w pracach wszystkich dawniejszych pedagogów zajmujących się tym zagadnieniem. Znaki na ciele: „1) Powolne, coraz większe osłabienie całego organizmu. 2) Ślinienie się i zgrzytanie zębami we śnie. Nie jest to stały, regularny skutek tego grzechu, tylko częsty. 3) Dziwna w młodym wieku ociężałość, podpadające lenistwo, wstręt do wszelkiego ruchu i trudu. 4} Powolne, ale występujące przytępienie zmysłów. 5) Ręce ciągle wydzielające pot, dziwna słabość w kolanach, postawa ciała najczęściej skrzywiona. 6) Zmiana na całej twarzy. Są twarze niewolników tego grzechu, których nigdy nie można zapomnieć, gdy się je raz widziało” (s. 194 – 196 opis ten został tutaj skrócony, gdyż w oryginale znacznie barwniej i ze szczegółami są przedstawione piekielne skutki „tajemnego grzechu” młodzieży). Na tym jednak jeszcze nie koniec, istnieją bowiem nie mniej ponure „znaki na duszy”.

Więcej

Wykrycie hormonów płciowych

Wykrycie hormonów płciowych, wyodrębnienie ich w stanic czystym, oznaczenie ich budowy strukturalnej i fizjologicznego działania oraz stwierdzenie faktu, że gruczoły dokrewne stanowią grupę narządów ściśle ze sobą związanych, dały lekarzowi praktykowi nowy sposób leczenia polegający na usuwaniu zaburzeń w równowadze hormonalnej, których następstwem jest szereg chorób i dolegliwości w obrębie kobiecego układu rodnego.

Więcej

Stopień integracji uczuć z popędem seksualnym

Tendencje monogamiczne mogą wzrastać na sile również przy istnieniu innych niż miłość stanów uczuciowych. Tak więc na ogół wzrastają one wtedy, gdy w wyniku bezładnego życia seksualnego doszło do powstania urazów uczuciowych lub seksualnych. Człowiek odczuwa wtedy potrzebę posiadania jednej osoby, której mógłby wierzyć i zaufać. Podobnie wzrastają tendencje monogamiczne w stanach depresyjnych, powstałych wskutek doznania zawodu miłosnego lub utraty kogoś bliskiego.

Więcej

SPORNE KWESTIE W ZAKRESIE WYCHOWANIA SEKSUALNEGO

„W zakresie zachowań seksualnych – jak w wielu innych dziedzinach życia społecznego – stoimy przed zadaniem o wiele trudniejszym od wyprzedzenia lub utrzymania przestarzałych tradycji, stoimy przed zadaniem stworzenia nowych tradycji”. To celne stwierdzenie H. Schelsky’ego (1963), znanego socjologa wychowania z RFN, można sformułować również inaczej: nie należy w nowoczesnej pedagogice seksualnej formułować zadań i celów, wartości i norm ani w nawiązaniu, ani w opozycji do norm zadań i celów tradycyjnych. Należy je formułować na nowo, niezależnie, na podstawie trzeźwej i racjonalnej refleksji naukowej, nie przejmując się tym, że nasze wnioski będą niekiedy sprzeczne, a niekiedy zbieżne z tradycją zakorzenioną w kulturze europejskiej, głównie dzięki chrześcijańskiemu sposobowi widzenia tych spraw. To jednak stwierdzenie, podobnie jak i teza Schelsky’ego, jasne i proste jako wytyczna działania, staje się niezwykle niejasne i złożone, kiedy dochodzi się do zamieniania dyrektyw w czyn i kiedy od formułowania celów ogólnych przechodzi się do rozwiązywania zadań konkretnych i szczegółowych. Wydaje się pożyteczne zacząć od omówienia tego, co pozostaje nadal sporne, co mimo licznych wysiłków ze strony badaczy nie budzi dotąd ich zgody, choć są oni wyposażeni w podobny zasób wiedzy, doświadczenia i dysponują tymi samymi danymi pochodzącymi z badań empirycznych prowadzonych w różnych krajach.

Więcej

RAK MACICY

Rak jest bezsprzecznie najczęstszym nowotworem złośliwym występującym w macicy. Przyczynami usposabiającymi do jego powstania są przede wszystkim urazy (porody, poronienia, pęknięcia szyjki) oraz przewlekłe sprawy zapalne. Nie ulega wątpliwości, że zmiany zachodzące w ustroju kobiecym pod koniec okresu dojrzałości płciowej i po ustaniu czynności jajników, polegające na miejscowym upośledzeniu żywotności tkanek macicy i ich stopniowym starzeniu się, odgrywają również rolę w etiologii tego schorzenia. Za podłożem hormonalnym tych zmian przemawia w pewnej mierze pojawienie się w moczu chorych na raka prolanu A.

Więcej

Motywacje

Dla celów analizy zachowań seksualnych, zakładając dwustronność społecznego warunkowania tych zachowań: skutecznością i zasadnością, przyjąć należy szeroką definicję motywacji M. Ossowskiej (1949). Definicja ta obejmuje wszystko, co się może przyczynić, wyznaczyć, co można nazwać trwałymi siłami kierującymi (popęd, skłonność), działania celowe (skuteczne i nieskuteczne) człowieka i jego oceny decydujące o wyborach i uzasadnieniach („powoływaniu się na”). K. Obuchowski (1974) mówi o śladach pamięciowych związanych z recepcją bodźca i realizacją czynów i ich zależności od wiedzy i układu postaw.

Więcej

Leczenie wnętrostwa

Znaczące wyniki w wykrywaniu utajonych zaburzeń steroidogenezy u mężczyzn z tzw. oligozoospermią idiopatyczną uzyskali Berg i wsp. [3], którzy wykazali, że pobudzające działanie gonadotropin na czynność plemnikotwórczą u niepłodnych mężczyzn występuje tylko w przypadkach z tzw. niedojrzałą steroidogenezą. Niedojrzałość ta polega na przewadze tworzenia 20a-dihydroprogesteronu nad typowym dla steroidogenezy wieku dojrzałego tworzeniem 17a-hydroksyprogesteronu. Powodzenie leczenia wyrażało się także dojrzewaniem steroidogenezy. Leczenie polegało na podawaniu HMG (75 j.m, FSH) i HCG 1500 j.ra. 3 razy w tygodniu w ciągu 14-35 tygodni.

Więcej

Leczenie objawów klinicznych choroby Potta

Jeżeli nie zaczyna się leczenia w tym okresie choroby, szybko wchodzi ona w okres drugi, okres rozległego zniszczenia stawu. Tu na pierwszy plan objawów klinicznych wysuwają się kurcz mięśniowy i zniekształcenie. Ograniczenie i bolesność ruchów stają się znaczne, każda próba ruchów wywołuje obronny kurcz mięśni, który powoduje ustawienie kończyny w zgięciu, przywie- dzeniu i skręceniu do wewnątrz. Noga wydaje się za krótka. To „skrócenie” kończyny, zwiększenie lordozy, zanik jej mięśni uzupełniają obraz (ryc. 127). Wówczas i w radiogramie zmiany są już wyraźne. Szpara stawowa jest zwężona, obrysy części stawowych są zatarte, kości w pobliżu stawu odwapnione. Normalna struktura kości zanika. Utworzenie ropnia i ewentualne patologiczne zwichnięcie główki są nierzadko fazą szczytową choroby.

Więcej

Gaiwanizację śródpochwową

Prąd pochodzący ze szpuli dodatkowej aparatu indukcyjnego stosowany bywa w przypadkach, kiedy chodzi o wywołanie miesiączki. Elektrody pochwowe mają kształt metalowych prętów zakończonych kulisto lub wrzecionowato, elektrody zaś wewnątrzmaciczne przypominają z kształtu sondy. Zewnętrzne części elektrod zbudowane są – rzecz prosta – z materiału, który działa jako izolator. Jako elektrod obojętnych używa się zaopatrzonych w odpowiednie podściółki, ściśle przylegających do skóry płyt metalowych, które kładzie się na brzuchu lub umieszcza w okolicy krzyżowej.

Gaiwanizację śródpochwową (anodową) stosuje się w leczeniu guzów zapalnych przydatków macicy o charakterze przewlekłym oraz przy najrozmaitszych nerwobólach w okolicy macicy i jajników.

Więcej

Etiologia zmian chorobowych – kontynuacja

Być może również, że etiologia tych schorzeń jest czysto naturv zapalnej, a występowanie ich wespół z mięśniakami jedynie przypadkowe. W każdym razie nie ulega wątpliwości, że wzrost mięśniaków w macicy wpływa w sposób niekorzystny na warunki krążenia krwi i limfy w obrębie tego narządu, powodując rozszerzenie żyl, przerost ścian naczyń tętniczych, a w przypadkach dużych guzów także wybitne poszerzenia się naczyń chłonnych.

W bardzo rzadkich przypadkach ruchomych, wielkich i uszypułowanych mięśniaków podotrzewnowych może przyjść do gromadzenia się płynu przesiękowego w jamie brzusznej (ascites). Powodem tego bywa często skręt szypuły podsurowiczego mięśniaka.

Więcej

DOŚWIADCZENIE DONALDA

Znane LBA są jednak tylko konkurencyjnymi inhibitorami amin kate- cholowych w sercu i duże stężenie tych ostatnich w okolicy receptorów (J może przełamać blokadę. Przekonuje nas o tym doświadczenie Donalda i wsp. [252], którzy wykazali, że małe dawki propranololu podane psom wyścigowym nie blokują adaptacyjnej reakcji serca wywołanej maksymalnym wysiłkiem fizycznym, natomiast u zwierząt z odnerwionym chirurgicznie sercem podanie propranololu całkowicie hamuje powysiłkowy częstoskurcz i powoduje zapaść sercowonaczyniową po dokonaniu wysiłku przez zwierzęta. Psy operowane dają sobie dobrze radę z powysiłkową adaptacją układu krążenia, jeśli nie wykonano u nich blokady (J-adrener- gicznej. Świadczy to o tym, że wydolność adaptacyjna układu krążenia może być również dobrze regulowana na drodze humoralnej (adrenalina z nadnerczy), jak również na drodze nerwowej (noradrenalina z nerwów sympatycznych), W przypadku pełnej sprawności obu mechanizmów niełatwo jest wyłączyć wpływ endogennych amin katecholowych na serce, gdyż obfity napływ adrenaliny i noradrenaliny do serca konkurencyjnie przełamują blokadę wywołaną przez LBA. Doświadczenie Donalda potwierdza jeszcze raz, że LBA wywołują czynnościową i odwracalną blokadę receptorów adrenergicznych.

Więcej

Chorzy z przewlekłymi bólami krzyża

Trzeba wyraźnie podkreślić, że chorzy z niepowikłanym bólem krzyża i częściową dysfunkcją kręgosłupa wymagają w pewnym okresie dokładnej oceny diagnostycznej w celu ustalenia rzeczywistych potrzeb, a następnie dokładnej dokumentacji rozwoju procesu chorobowego. Chorzy ci dobrze reagują na odpowiednie ćwiczenia, dzięki czemu dodatkowo unikają uzależnienia się od leków.

Więcej