KLIRENS I METABOLIZM PROGESTERONU

– Stężenie progesteronu w osoczu wynosi:

– 1) w fazie folikularnej – 0,03 ng/ml,

– 2) w fazie lutealnej – 15-25 ng/ml. ”

Większość hormonu jest związana z transkortyną {CBG) i albuminami. Do CBG progesteron ma silne powinowactwo, do albumin słabe. Niewielka ilość progesteronu krążącego w osoczu występuje w postaci wolnej i pozostaje w równowadze z postaciami związanymi. Powinowactwo progesteronu do białek nośnikowych jest mniejsze niż do receptorów komórkowych.

Metabolizm progesteronu odbywa się głównie w wątrobie. Klirens metaboliczny progesteronu jest większy niż przepływ wątrobowy i wynosi 2500-2800 1/24 h podczas całego cyklu miesiączkowego. To wskazuje, że progesteron jest także metabolizowany poza wątrobą: w nerkach, macicy, skórze i jajnikach. Stężenie progesteronu w macicy jest niewielkie, ponieważ podlega on bardzo intensywnemu metabolizmowi zarówno w błonie śluzowej, jak i mięśniu macicznym.

Znając klirens metaboliczny progesteronu (MCR) i jego stężenie w osoczu (C), można obliczyć wytwarzanie dobowe tego hormonu wg wzoru: PB = C MCR

W fazie lutealnej wytwarzanie to wynosi 30-50 mg/24 h, pod koniec ciąży zaś – 250 mg/24 h. W metabolizmie progesteronu powstają liczne nowe związki o działaniu podobnym lub słabszym w stosunku do progesteronu.

Redukcja progesteronu przy C-20 daje 20-hydroksyprogesteron (20-OHci (J-pregnen-3-on). Działanie biologiczne tego związku jest o połowę słabsze niż progesteronu.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>