Poszczególne działy stomatologii znów podzielone

W ostatnim okresie doszło do dalszego rozczłonkowania poszczególnych działów stomatologii, co jest zjawiskiem obserwowanym we wszystkich dyscyplinach nauki. Ta dezintegracja, wynikająca ze wzrastającego stale poziomu nauki, zmusza do kształcenia specjalistów w coraz węższym zakresie. Ponieważ proces ten zaznaczył się również w medycynie, więc i stomatologia podzieliła się na dalsze działy, tak że obecnie rozróżniamy: chirurgię twarzowo-szczękową, chirurgię stomatologiczną, stomatologię zachowawczą (oddzielnie dla dorosłych, a oddzielnie dla dzieci), parodon- tologię, protetykę stomatologiczną (zaczynają się w niej wyodrębniać działy protez ruchomych, stałych, ektoprotez), ortopedię szczękową (z zaznaczającym się już podziałem na dziecięcą i dla dorosłych) i wreszcie radiologię stomatologiczną.

Powstają też działy, w których integrują się wszystkie specjalności stomatologiczne, mianowicie profilaktyka oraz materiałoznawstwo. Obserwując zjawisko dające się zauważyć w innych klinicznych działach medycyny, należy przypuszczać, że dojdzie do powstania gerontologii stomatologicznej, również jako działu integrującego kilka wyżej wymienionych dyscyplin.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>