INNE LEKI

Fenytoina (Diphenylhydantoin). Związek ten jest skutecznym lekiem w różnych zaburzeniach rytmu, zwłaszcza w niemiarowościach wywołanych toksycznym działaniem glikozydów naparstnicy. Znamiennie podnosi próg pobudliwości mięśnia sercowego i zwiększa szybkość przewodzenia przedsionkowo-komorowego [11, 29],

Dożylnie lek podaje się w dawce 125 – 250 mg w ciągu 1-3 min. Odpowiedź pozytywną uzyskuje się po upływie 3-5 min. Dawkę można powtórzyć po 20 min. Nie należy przekraczać łącznej dawki 750 mg w ciągu 1 h. Długotrwało podaje się dawki doustne co 4-6 h 100 – 200 mg.

Lek zmniejsza kurczliwość mięśnia serca, przeto objawy toksyczne mogą się objawiać spadkiem ciśnienia tętniczego i zmniejszeniem objętości wyrzutowej. Może także wystąpić zwolnienie zatokowe lub blok za- Lokowo-przedsionkowy. Ze strony układu nerwowego występują czasem zaburzenia ośrodka oddechowego aż do zatrzymania oddechu, upośledzenie widzenia, oczopląs, a nawet zaburzenia świadomości.

Z chwilą ujawnienia się objawów toksycznych należy przerwać podawanie leku, a w stanach naglących podać mleczan sodu 20 – 30 mmol.

W tab. 18.1 przedstawiono w uproszczeniu działanie i objawy niepożądane omawianej grupy leków.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>