TERAPIA OGÓLNA UFŁAWÓW

Wygląd wydzieliny śluzówki, która wyścieła wnętrze przewodu płciowego, zależy już w warunkach prawidłowych od przebiegających w niej procesów biochemicznych. Procesy te w poszczególnych odcinkach przewodu mają odrębi y charakter, a różnice między nimi zaznaczają się tym bardziej w warunkach patologicznych, kiedy wydzielina błony śluzowej zmienia się tak pod względem ilościowym, jak i jakościowym.

Upławy białe, które niejednokrotnie sprowadzają kobiety do lekarza, rzadko pochodzą z przedsionka pochwy i w tych sporadycznych przypadkach powstają wskutek zakażenia miejscowego i uwarunkowane są stosunkami anatomo-patolo- gicznymi tej okolicy. Pochwa natomiast może być o wiele częściej źródłem białych uplawów nieswoistych. Są one następstwem zaburzenia symbiozy między drobnoustrojami przebywającymi w pochwie i ścianami jej, które zawierają odpowiednią dla nich pożywkę. Dzięki tej symbiozie pochwa ma określoną kwaśność, która źle wpływa na rozwój bakterii chorobotwórczych, a umożliwia pozostawanie w niej odrębnej flory (Bac. vaginalis). Wskutek wtargnięcia obcych bakteriido pochwy może nastąpić podrażnienie jej ścian, a nawet ich uszkodzenie, w następstwie czego pojawiają się w wydzielinie pochwowej ciałka ropne w większej lub mniejszej ilości. Uplawy białe są zatem przeważnie dowodem podrażnienia ścian pochwy, ich ropny charakter uwarunkowany jest natomiast jej uszkodzeniem. W każdym razie pojawienie się uplawów białych dowodzi zmiany warunków biochemicznych i mikrobiologicznych pochwy.

Powody występowania uplawów pochwowych -jeśli wyłączymy swoiste zakażenie dwoinkami Neissera – mogą być natury ogólnej i miejscowej. Jeśli nie da się stwierdzić żadnych zmian miejscowych, a próbne leczenie miejscowe również nie daje żadnych wyników', należy przyjąć, że powodem występowania uplawów są raczej zmiany ogólne w ustroju, jak np. nieprawidłowości przemiany materii, psychonerwice, nadwrażliwość systemu wegetatywnego, a wreszcie zaburzenia hormonalne.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>