Poszczególne typy przestępstw seksualnych

Toteż zakładając, że poszczególne typy przestępstw seksualnych mogą atakować różne dobra społeczne lub indywidualne, różne wartości, że zagadnienie należy odrębnie rozpatrywać na tle poszczególnych typów przestępstw: zgwałceń, pedofilii, kazirodztwa itp., można bronić generalnej hipotezy, że naczelną wartością chronioną przez przepisy karne o przestępstwach seksualnych pozostaje wolność jednostki. Zarówno wolność o d ingerencji gwałtu, przymusu, jak i wolność d o takiego ułożenia swojego życia seksualnego, aby nie naruszało to sfery wolności zagwarantowanej innym współczłonkom społeczeństwa oraz realnych, obiektywnych interesów społecznych.

Spotykamy się także z poglądem, że przedmiotem ataku ze strony sprawcy przestępstwa seksualnego jest godność kobiety. W niektórych kodeksach właśnie przestępstwa seksualne (np. zgwałcenie) wymienia się wśród czynów karalnych będących zamachem na godność ludzką. Pojęcie godności jest wieloznaczne. Brak miejsca nie pozwala na bardziej szczegółową analizę tego pojęcia. Atoli do reliktów średniowiecza, do lamusa cnót rycerskich trzeba zaliczyć takie pozornie cenne dobra, jak swoiście rozumiana „godność kobieca”, „cześć niewieścia”, którą abstrahują od pojęcia godności osobistej człowieka. Można podejrzewać, że wyodrębnienie kategorii godności kobiecej od kategorii godności ludzkiej tout court implikuje traktowanie kobiety jako przedmiotu, jako klejnotu wymagającego pielęgnacji, a nie jako człowieka w pełni jego wartości najwyższych, czysto ludzkich. Traktowanie rodu kobiecego jako słabej płci w sensie antropologicznym (wymagającej ochrony „rycerskiej”) zbiega się z degradacją społeczno-ekonomiczną kobiety (w sferze zatrudnienia, dostępu do stanowisk wyższych rangą, prestiżu itp.). Aczkolwiek nieraz w konkretnym przypadku przestępstwo seksualne dochodzi do skutku w wyniku słabości biologicznej kobiety i przez poniżenie jej godności ludzkiej, to jednak nie można sprowadzić całego zagadnienia istoty przestępstw seksualnych do ochrony czci niewieściej (obszerniej na ten temat będzie mowa przy analizie przestępstwa zgwałcenia).

Konkludując, pozostajemy przy zasadniczej myśli, że przepisy prawa karnego odnoszące się do sfery życia seksualnego przede wszystkim mają na celu ochronę tej najwyższej wartości ludzkiej, jaką jest wolność indywidualna jednostki, zarówno w sensie obrony przed przemocą narzuconą z zewnątrz, jak i w sensie elementarnego prawa do prywatności, do swobodnego kształtowania swego intymnego życia seksualnego, jeżeli to nie wyrządza krzywdy innej jednostce i nie przynosi obiektywnego uszczerbku realnym interesom społecznym.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>