LISTA LEKÓW

Lista leków, odnośnie do których uzyskano jednoznaczne dowody działania kancerogennego u zwierząt doświadczalnych oraz przesłanki wskazujące na analogiczne działanie u łudzi, jest nieco dłuższa, Obejmuje ona [32, 35]:

– 1. Chloramfenikol – opisano wiele przypadków rozwoju białaczek na podłożu niedokrwistości anaplastycznej mającej związek ze stosowaniem tego antybiotyku [17],

– 2. Chloroform — kancerogenne działanie chloroformu u zwierząt doświadczalnych zostało dobrze udowodnione. Nie uzyskano jednak dowodów kancerogennego działania u lekarzy eksponowanych na chloroform w czasie, gdy był on jeszcze szeroko stosowany w anestezjologii.

– 3. Pary formaldehydu – u zwierząt doświadczalnych indukują nowotwory płuc w testach laboratoryjnych ujawniają działanie mutagenne. Wyniki badań u ludzi, sugerujące zwiększoną zachorowalność na raki skóry, przewodu pokarmowego i prostaty, są dalej niepewne.

– 4. Metronidazol – lek stosowany w leczeniu rzęsistkowicy, a ostatnio także jako związek promieniouczulający w skojarzeniu z radioterapią nowotworów, wg niektórych danych może zwiększać ryzyko zachorowania na raka szyjki macicy – wyniki badań różnych grup są jednak niejednoznaczne [19]. U gryzoni metronidazol indukuje nowotwory o różnych lokalizacjach w testach przesiewowych indukuje uszkodzenia DNA i ujawnia właściwości mutageniczne [35].

– 5. Fenazopirydyna – indukuje nowotwory u kilku gatunków zwierząt doświadczalnych dotychczasowe dowody analogicznego działania u ludzi uznano za niewystarczające [32].

– 6. Fenytoina i związki pochodne – niektóre przypadki zachorowań na chłoniaki złośliwe u chorych na padaczkę wiązano z leczeniem feny- toiną [i] nie potwierdziły tego jednak wystarczająco dotychczasowe badania epidemiologiczne [35], Nie wyklucza się, że podawanie fenytoiny mogło przyspieszyć rozwój mięsaków naczyń wątrobowych oraz raków przewodów żółciowych u chorych, u których stosowano diagnostycznie Torotrast. Nie ulega wątpliwości, że podawanie fenytoiny indukuje rozwój chłoniaków u zwierząt doświadczalnych [39], Wiele doniesień o stosunkowo rzadkich nowotworach wieku dziecięcego u potomstwa matek, które były leczone fenytoiną podczas ciąży, sugeruje, że lek ten może działać jako kancerogen transplacentarny [38],

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>