Category Lekarze

Optymalny model seksualności część 2

– postawa światopoglądowa, a więc głównie system wartości, jakie uznajemy, hierarchia tych wartości, możliwości ich realizowania, przy czym w naszym systemie wartości przyjmujemy, że najwyższą wartością jest człowiek

Więcej

Mięśniaki i ich rodzaje

Trafiają się przede wszystkim u kobiet w okresie dojrzałości płciowej i to głównie po trzydziestce. Opisywano je jednak także u nieletnich dziewczynek. Objawy kliniczne. Mięśniaki śródbrzuszne więzadła obłego wykazują te same cechy co podsurowicze mięśniaki macicy, a mięśniaki podskórne zachowują się tak, jak mięśniaki albo włókniako-mięśniaki sromu. Nie powodują dolegliwości, chyba że uległy skrętowi (w piśmiennictwie polskmi rzadki przypadek takiego skrętu śródbrzusznego mięśniaka więzadla obłego podałJaroszyński).

Więcej

Fizjologia męskich narządów płciowych

Rozróżnia się zewnętrzne i wewnętrzne męskie narządy płciowe. Do zewnętrznych należą: prącie i moszna. Do wewnętrznych należą: jądra, najądrza, nasieniowody, pęcherzyki nasienne, gruczoł krokowy i gruczoły opuszkowo-cewkowe.

Więcej

Potrzeba seksualna

Potrzeba seksualna jest wrodzona. Ulega ona ewolucji w rozwoju onto- genetycznym, zgodnie z prawami biologicznymi związanymi z wiekiem człowieka, przy czym dużą rolę odgrywają tu czynniki psychologiczne i społeczno-kulturowe. Dla zaspokojenia potrzeby seksualnej duże znaczenie ma również stopień jej integracji z potrzebą kontaktu emocjonalnego. Człowiek od urodzenia posiada mechanizmy neurofizjologiczne konieczne dla reakcji seksualnych. Jednakże zarówno świadomość seksualna, poczucie przynależności do płci, jak i kierunek potrzeby seksualnej zostają określone głównie pod wpływem czynników środowiskowych. Siła potrzeby seksualnej jest mniej więcej wprost proporcjonalna do ilości wytworzonych w organizmie androgenów.

Więcej

Upośledzenie śluzówki trąbek

Podobne upośledzenie śluzówki trąbek wywołują, obok dwoinek rzeżączki, również inne także bakterie ropotwwcze, a także prątki gruźlicy. Niezależnie od procesów zapalnych toczących się w samych trąbkach przyczyną zwężenia światła ich, powstania przeszkody na drodze wędrującego jaja oraz powstania ciąży trąbkowej mogą być zapalenia otrzewnej, pokrywającej jajowody i otrzewnej w ich sąsiedztwie (np. przy appendicitis). Wytworzone później zrosty między jajowodami a ich otoczeniem mogą być powodem przemieszczeń jajowodów, ich zagięć lub unieruchomienia, co staje się niekiedy przyczyną zamknięcia światła trąbek, mimo prawidłowego stanu śluzówrki.

Więcej

Częstość ścieśnionych miednic

Ta częstość ścieśnionych miednic staje się zrozumiała, jeśli przypomnimy sobie, że wiele przyczyn, poczynając od życia płodowego, aż do dojrzałości płciowej może zahamować rozwój miednicy lub spowodować zmianę jej kształtu. Poważną rolę odgrywa również i dziedziczność. Wskutek krzyżowania się licznych napływowych ras przez całe wieki, ścieśnione miednice częściej są spostrzegane u kobiet europejskich, niż u kobiet innych ras. Istnieją ścieśnienia, które biorą swój początek już w życiu płodowym. Mogą to być potworności, zaburzenia we wzroście kości, lub też choroby kości i stawów, jak rozszczepione miednice, różne kształty miednic lejkowatych, zniekształcenia z po wodu zboczenia wzrostu chrząstek (chondrodystrophia foetalis), krzywicy płodowej, wrodzonych zwichnięć stawu biodrowego itd.

Więcej

Pierścień skurczowy

Granicą między nimi jest tzw. pierścień skurczowy. Część macicy, leżąca powyżej niego, czyli trzon i dno, będzie stanowić potężny mięsień, który siłą swoich skurczów wydala jajo, natomiast poniżej pierścienia utworzy się część bierna, złożona z dolnego odcinka, szyi i pochwy. Bierna część nie bierze udziału w wydalaniu jaja i stanowi w połączeniu z szyją i pochwą kanał, przez który przesuwa się płód. Z tego wynika, że dolny odcinek, mieszczący się poniżej trzonu i powyżej ujścia wewnętrznego, musi powstać z części leżącej między trzonem a szyją, która nosi nazwę cieśni (isthmus).

Więcej

Zachowanie kopulacyjne małp

Okazało się, że u przedstawicieli tego samego rodzaju może występować kilka różnych wzorców kopulacyjnych (np. rodzaj Perymyscus ma ich aż cztery), z kolei u gatunków odległych mogą występować prawie identyczne wzorce kopulacyjne. U chomika syryjskiego, gerbila mongolskiego i u aż trzech gatunków Perymyscus (o zupełnie odmiennym od szczurzego trybie życia) występuje wzorzec kopulacyjny zbliżony do szczurzego, jednocześnie zaś u blisko systematycznie spokrewnionej myszy domowej (do tego o zbliżonym trybie życia) występuje zupełnie odmienny wzorzec kopulacyjny, zbliżony z kolei do wzorca kopulacyjnego niektórych norników (wyraźnie różniących się od niej zachowaniem).

Więcej

Leczenie raka szyjki macicznej

Kliniczny podział przypadł ów raka najlepiej .przeprowadzić na podstawie wytycznych, przyjętych przez Wydział Higieny Ligi Narodów. Za nadające się do operacji uważamy przypadki raka w stadium I i II. Przypadki raka w stadium III i IV schorzenia nie nadają się do operacji. O ile na podstawie klinicznego badania danego przypadku r.ie można zaliczać go ani do stadium II, ani do IV, należy zaliczyć go do stadium III. Raki w IV stadium schorzenia uważa się na ogól za nieuleczalne, jakkolwiek zakłady radoterapeutyczne podają już dziś pewien odsetek wyleczenia nawet w bardzo zaniedbanych przypadkach (około 4%).

Więcej

Układ limbiczny

Układ limbiczny (rąbkowy, brzeżny) jest to zespół filogenetycznie starych struktur przodomózgowia leżących na brzegu półkul mózgowych, w miejscu stykania się ich z pniem mózgu. W skład struktur korowych węchomózgowia (stanowiącego część układu limbicznego) wchodzi: opuszka węchowa, guzek węchowy, płat gruszkowaty i hipokamp – będące starszymi filogenetycznie strukturami oraz struktury filogenetycznie młodsze, to jest znajdujące się w płacie czołowym i skroniowym, oraz zakręt obręczy. W skład struktur podkorowych układu limbicznego wchodzi ciało migdałowate, przegroda oraz niektóre jądra śródmózgowia, wzgórza i podwzgórza. Nie znaczna część węchomózgowia służy jako analizator dla bodźców węchowych, natomiast całość układu limbicznego odgrywa zasadniczą rolę w koordynacji zachowania się człowieka, zwłaszcza pełni nadrzędną rolę w zakresie reakcji emocjonalnych. Ośrodki sterujące reakcjami emocjonalno-seksualnymi zawiadują wszelkimi wrodzonymi reakcjami emocjonalnymi i seksualnymi. Wszelkie bodźce z receptorów dochodzą do tych ośrodków, gdzie otrzymują odpowiedni „ładunek emocjolany”, po czym przekazywane są do kory mózgowej, która albo je wyhamowuje albo „zezwala” na wyzwolenie określonych stanów emocjonalnych. U dziecka, u którego mechanizmy korowe nie są jeszcze dostateczni wykształcone, mechanizmy podkorowe zawiadujące działaniami emocjonalno-popędowymi górują zwykle nad rozumowymi. W miarę rozwoju osobowości następuje coraz to większe podporządkowanie doznawanych emocji mechanizmom korowym i rozumowi.

Więcej

Poszczególne typy przestępstw seksualnych

Toteż zakładając, że poszczególne typy przestępstw seksualnych mogą atakować różne dobra społeczne lub indywidualne, różne wartości, że zagadnienie należy odrębnie rozpatrywać na tle poszczególnych typów przestępstw: zgwałceń, pedofilii, kazirodztwa itp., można bronić generalnej hipotezy, że naczelną wartością chronioną przez przepisy karne o przestępstwach seksualnych pozostaje wolność jednostki. Zarówno wolność o d ingerencji gwałtu, przymusu, jak i wolność d o takiego ułożenia swojego życia seksualnego, aby nie naruszało to sfery wolności zagwarantowanej innym współczłonkom społeczeństwa oraz realnych, obiektywnych interesów społecznych.

Więcej

Drobne tętniczki

Drobne tętniczki biegnące ku macicy w więzadłach obłych nie mają większego znaczenia. Tętnica maciczna (art. uterina) jest odgałęzieniem tętnicy biodrowej wewnętrznej (art. iliaca interna ml hipogastrica). Przebiega ona między blaszkami więzadła szerokiego krzyżując się z moczowodem i dzieli się tuż przed osiągnięciem nad- pochwowej części szyjki macicy na dwa ramiona. Jedno z nich zaopatruje dolną część szyjki macicy i górny odcinek pochwy. Drugie, większe, zwraca się ku górze i przebiega wzdłuż krawędzi macicy zaopatrując przede wszystkim jej trzon, ale także i górną część szyjki. W okolicy przyczepu jajowodu do rogu macicy tętnica dzieli się na trzy odgałęzienia końcowe, z których jedno zdąża do dna macicy drugie biegnie przez krezkę jajowodu do trąbki, a trzecie do jajnika. Odgałęzienie jajnikowe tworzy połączenia z końcowymi gałązkami tętnicy jajnikowej (ryc. 24). Pomiędzy naczyniami obu stron macicy istnieją również połączenia.

Więcej

Reakcje seksualne kobiety

Według Mastersa i Johnson (1966) na reaktywność seksualną kobiety w wieku podeszłym wpływają następujące czynniki:

– 1. Brak równowagi hormonalnej spowodowany ustaniem czynności wewnątrzwydzielniczej jajników. Wynikiem tego jest m.in. atrofia tkanek sromu i pochwy (zcieńczenie błony śluzowej pochwy, obniżenie się rozciągliwości wejścia do pochwy, zmniejszenie się zdolności do zwilżania ścian pochwy oraz skurczenie się warg sromowych większych, doprowadzające do skurczenia wejścia do pochwy). Przy stosunkach płciowych dochodzi wówczas u kobiety do odczuwania bólu przy wejściu do pochwy w fazie penetracji lub do bólu związanego z następowym podrażnieniem i zapaleniem pochwy. Często również może pojawiać się ból w czasie skurczu macicy w fazie orgazmu. Wszystko to może doprowadzić do unikania stosunków płciowych przez kobietę. Stosowanie hormonów (estrogenów i progesteronu) obniża dolegliwości bólowe, a nawet może je całkowicie znosić.

Więcej

OBUCHOWSKI I JEGO TEORIA

Kontaktom seksualnym zwykle towarzyszy proces emocjonalny, który według Obuchowskiego (1977) charakteryzuje się: 1. Złożonością treści, polegającą na tym, że zawiera on różne, czasem sprzeczne stany uczuciowe (przez które rozumie się treść towarzyszącą procesom emocjonalnym). 2. Dużą dynamiką intensywności isiły pobudzenia. Pobudzenie kobiety musi się przy tym rozpoczynać znacznie wcześniej niż pobudzenie mężczyzny, gdyż jest ono bardziej uzależnione od treści psychicznej (czynności ideacyjno-wyobrażeniowej) poprzedzającej realizację kontaktu seksualnego. 3. Funkcją aktywizującą, pobudzającą do różnych form działalności. 4. Właściwością uczuć samopodtrzymujących się, która sprawia, że w prawidłowych warunkach wzmaga się ich intensywność, aż do momentu nagłego rozładowania się sprawiającego ulgę. 5. Pozytywną emocją, która stwarza tendencję do powtarzania kontaktów seksualnych w sposób dostarczający satysfakcji, stwarza możliwość kompensacji różnych trudnych sytuacji życiowych oraz stwarza możliwość powstania sytuacji konfliktowej przy zadziałaniu bodźców wywołujących negatywne emocje. 6, Znacznie większym uzależnieniem emocji towarzyszących kontaktom seksualnym u kobiety od różnorodnych bodźców.

Więcej