Category Lekarze

Etiologia zmian chorobowych – kontynuacja

Być może również, że etiologia tych schorzeń jest czysto naturv zapalnej, a występowanie ich wespół z mięśniakami jedynie przypadkowe. W każdym razie nie ulega wątpliwości, że wzrost mięśniaków w macicy wpływa w sposób niekorzystny na warunki krążenia krwi i limfy w obrębie tego narządu, powodując rozszerzenie żyl, przerost ścian naczyń tętniczych, a w przypadkach dużych guzów także wybitne poszerzenia się naczyń chłonnych.

W bardzo rzadkich przypadkach ruchomych, wielkich i uszypułowanych mięśniaków podotrzewnowych może przyjść do gromadzenia się płynu przesiękowego w jamie brzusznej (ascites). Powodem tego bywa często skręt szypuły podsurowiczego mięśniaka.

Więcej

DOŚWIADCZENIE DONALDA

Znane LBA są jednak tylko konkurencyjnymi inhibitorami amin kate- cholowych w sercu i duże stężenie tych ostatnich w okolicy receptorów (J może przełamać blokadę. Przekonuje nas o tym doświadczenie Donalda i wsp. [252], którzy wykazali, że małe dawki propranololu podane psom wyścigowym nie blokują adaptacyjnej reakcji serca wywołanej maksymalnym wysiłkiem fizycznym, natomiast u zwierząt z odnerwionym chirurgicznie sercem podanie propranololu całkowicie hamuje powysiłkowy częstoskurcz i powoduje zapaść sercowonaczyniową po dokonaniu wysiłku przez zwierzęta. Psy operowane dają sobie dobrze radę z powysiłkową adaptacją układu krążenia, jeśli nie wykonano u nich blokady (J-adrener- gicznej. Świadczy to o tym, że wydolność adaptacyjna układu krążenia może być również dobrze regulowana na drodze humoralnej (adrenalina z nadnerczy), jak również na drodze nerwowej (noradrenalina z nerwów sympatycznych), W przypadku pełnej sprawności obu mechanizmów niełatwo jest wyłączyć wpływ endogennych amin katecholowych na serce, gdyż obfity napływ adrenaliny i noradrenaliny do serca konkurencyjnie przełamują blokadę wywołaną przez LBA. Doświadczenie Donalda potwierdza jeszcze raz, że LBA wywołują czynnościową i odwracalną blokadę receptorów adrenergicznych.

Więcej

Chorzy z przewlekłymi bólami krzyża

Trzeba wyraźnie podkreślić, że chorzy z niepowikłanym bólem krzyża i częściową dysfunkcją kręgosłupa wymagają w pewnym okresie dokładnej oceny diagnostycznej w celu ustalenia rzeczywistych potrzeb, a następnie dokładnej dokumentacji rozwoju procesu chorobowego. Chorzy ci dobrze reagują na odpowiednie ćwiczenia, dzięki czemu dodatkowo unikają uzależnienia się od leków.

Więcej

Mania

Stan psychiczny, pozwalający, na przykład, szefowi wyraźnie zamanifestować, co aktualnie przeżywa, dzięki czemu występujący po nim współpracownicy orientują się, jak się aktualnie ustawić. I tak na przykład:

Więcej

PRZEWLEKLE CHOROBY ZAKAŹNE

– a)Gruźlica. Wpływ gruźlicy na kobiece części rodne jest bardzo poważny, nawet jeśli narządy płciowe nie są bezpośrednio objęte procesem chorobowym (patrz rozdział VII).

Więcej

Mapowanie chromosomu Y część 2

Z drugiej strony, wszyscy osobnicy, u których nie wykształciły się jądra, nie posiadają antygenu H-Y, pomimo obecności chromosomu Y, Co ciekawsze, obecność antygenu H-Y można stwierdzić nawet wtedy, gdy osobnik, który nie posiada już jąder, miał je jednak w pewnym okresie swego życia. Jak wiadomo, w przypadkach anorchizmu nie stwierdza się obecności jąder, natomiast zewnętrzne narządy płciowe są męskie. Wykształcenie się zewnętrznych narządów płciowych świadczy o tym, że w okresie życia płodowego działały androgeny płodowych jąder, które później, prawdopodobnie w okresie dzieciństwa lub dojrzewania, ulegały całkowitej degeneracji i zanikowi inaczej bowiem nie możemy wytłumaczyć obecności zewnętrznych narządów płciowych męskich, a często również rozwiniętego popędu płciowego. Interesujący jest fakt, że pierwszy opis sekcji wykonanej w przypadku anorchizmu (Włochy, XVII wiek) dotyczył mężczyzny powieszonego za zgwałcenie.

Więcej

Wypadnięcie macicy

Wypadnięcie macicy przypomina w dużym stopniu przepuklinę, gdyż polega na wypchnięciu przez szczelinę płciową części zawartości jamy brzusznej. Rolę worka przepuklinowego odgrywają wspólnie za- lamki otrzewnowe pęcherzowo-maciczny i maciczno-odbytniczy, wrotami przepuklin zaś jest od wewnątrz szczelina, jaką tworzą mięśnie dźwigacze odbytu, a na zewnątrz wejście do pochwy. Zewnętrzną osłonę dla „przepukliny“ stanowi wynicowana pochwa, która tworzy jakby wypuklenie, sięgające od przodu prawie do ujścia cewki moczowej, a od tyłu do międzykrocza. U podstawy jej leżą z jednej strony wzgórek łonowy, z drugiej zaś otwór stolcowy.

Więcej

Seksualna stymulacja wzrokowa

Wielu autorów podkreśla fakt różnic w reakcjach seksualnych mężczyzny i kobiety pod wpływem seksualnej stymulacji wzrokowej. Autorów tych można z grubsza podzielić na dwie grupy: 1) tych, którzy sądzą, że powyższe różnice w reakcjach seksualnych uwarunkowane są wyłącznie lub przeważnie wpływami społeczno-kulturowymi oraz 2) tych, którzy podkreślają, że – oprócz wpływów społeczno-kulturowych – istnieją głębsze uwarunkowania różnic zachodzących w reakcjach seksualnych mężczyzny i kobiety pod wpływem stymulacji wzrokowej. Pierwsi powołując się na wiele spostrzeżeń świadczących o społeczno-kulturowych uwarunkowaniach różnic zachodzących w reakcjach seksualnych mężczyzny i kobiety, wskazują między innymi na funkcjonowanie podwójnej moralności, surowiej ograniczającej zachowania seksualne kobiet niż mężczyzn i wywierającej w efekcie silniejszy wpływ hamujący na ekspresję seksualności u kobiet. Świadczy o tym między innymi fakt zwiększenia się reaktywności seksualnej kobiet po zażyciu alkoholu lub narkotyków (obniżających hamulce psychiczne) oraz zwiększenie się tej reaktywności w miarę zdobywania coraz większego doświadczenia seksualnego oraz wzrostu stopnia wykształcenia u kobiet (co również tłumaczy się usuwaniem hamulców psychicznych lub łatwiejszym ich przełamywaniem dzięki racjonalnemu spojrzeniu na problem).

Więcej

RZEŻĄCZKA – CIĄG DALSZY

Dlatego w każdym podejrzanym przypadku konieczne jest drobiazgowe badanie i wielokrotne pobieranie materiału do oględzin mikroskopowych, jak również hodowanie na pożywkach materiału pobranego z uchyłków gruczołów, z kanału szyjki itd.

Okres wylęgania rzeżączki u kobiety trwa niekiedy bardzo krótko – przeciętnie około trzech dni. Czasami jednak objawy schorzenia występują później (w ciągu 7-8 dni). Zależy to w dużej mierze od ilości drobnoustrojów przeniesionych do pochwy kobiety podczas aktu płciowego oraz od ich żywotności.

Zakażenia ostrą rzeżączką wywołują u kobiet bardziej gwałtowne objawy niż zakażenia w przypadkach przewlekłej rzeżączki u mężczyzn.

Więcej

Rozwój reaktywności seksualnej kobiety

Z badań wynika ponadto, że maksimum fizjologicznej intensywności orgazmu rejestrowanej obiektywnie (chociaż subiektywnie nie dające największego natężenia rozkoszy) jest osiągane przez mechaniczną samo- regulacyjną technikę stymulacji seksualnej lub przez automanipulację (samogwałt). Następną w kolejności techniką dającą duże natężenie zmian jest manipulacja partnera z ustaloną metodą samoregulacji. Najmniejszą intensywność orgastycznych zmian fizjologicznych osiągały badane kobiety w czasie stosunku płciowego (chociaż subiektywnie dawał im on największą satysfakcję).

Więcej

Wyniki badań nad jajnikiem

Pęknięcie pęcherzyka Graafa przypada z reguły na 14 dzień czterotygodniowego cyklu miesięcznego, oznaczanego według pierwszego dnia poprzedzającej miesiączki.

Wyniki badań ostatnich lat trzydziestu potwierdziły dawne przypuszczenie, że jajnik jest gruczołem wydzielania wewnętrznego i że w narządzie tym są wytwarzane dwa rodzaje hormonów, tj. hormony rujowe (oeslron, oestradiol, oestńol) i hormon ciałka żółtego (luteosteron). Hormony rujowe powstają głównie w pęcherzyku Graafa, ale są także wytwarzane w łożysku i w innych narządach ustroju. Wyodrębniono je w postaci czystej, a szereg badaczy określił ich budowę chemiczną, właściwości i siłę działania. Hormon ciałka żółtego wytwarzają komórki ciałka żółtego. Niezależnie od wpływu na cały ustrój oba te rodzaje hormonów odgrywają ważną rolę w przebiegu cyklu miesięcznego, który jest uzależniony od bezpośredniego ich działania.

Więcej

Wydzielanie PTF

Badania te dowodzą, że ośrodki podwzgórzowe, regulujące wydzielanie PIF, tworzą się pod wpływem płodowych lub noworodkowych androgenów. Jeśli pod wpływem androgenów nastąpi pełne wykształcenie tych ośrodków, to reagują one mniejszą inhibicją wydzielania PIF w wypadku stymulacji przez estrogeny. Wynika z tego, że estrogeny podawane osobnikom męskim, nawet w dużych dawkach, nieznacznie hamują wydzielanie PIF, co powoduje, że wydzielane nadal duże ilości tego inhibitora powstrzymują wydzielanie prolaktyny.

Więcej

Cykl jajnikowy

Wszystkie pierwotne oocyty (komórki jajowe) są obecne w jajniku w ilości 1-2 milionów jeszcze przed urodzeniem i w późniejszym czasie już się nie tworzą. Jednakże do szóstego roku życia ponad 2/3 ich liczby ulega zanikowi i tylko około 400 – 500 w ciągu życia kobiety osiąga całkowitą dojrzałość od postaci wzrastającego mieszka jajowego pierwotnego, aż do wyzwolenia się jaja z pękniętego dojrzałego mieszka jajowego, do owulacji.

Więcej

SEKSUALNOŚĆ A XIX WIEK – ROZWINIĘCIE

W ostatnich dziesiątkach lat seksuologia wyodrębniła się spośród innych nauk i stała się samodzielną dziedziną. Dopiero bowiem w XX wieku – jako wynik zachodzących w społeczeństwie procesów7, między innymi emancypacji kobiet i laicyzacji – wyraźnie pojawiła się społeczna i intelektualna potrzeba wiedzy o zjawiskach seksualnych. Nie należy jednak zapominać, że seksuologia europejska i amerykańska rozwija się w kręgu kulturowym, który przez wieki odnosił się negatywnie i podejrzliwie do seksualności. Stwarza to i w dzisiejszych czasach dodatkowe opory i hamulce dla metodologii badań, wiedzie do kontrowersji oraz powoduje ataki sił kołtuństwa i obskurantyzmu, skierowane na ludzi zajmujących się naukowo problemami seksualnymi.

Więcej