Mapowanie chromosomu Y część 2

Z drugiej strony, wszyscy osobnicy, u których nie wykształciły się jądra, nie posiadają antygenu H-Y, pomimo obecności chromosomu Y, Co ciekawsze, obecność antygenu H-Y można stwierdzić nawet wtedy, gdy osobnik, który nie posiada już jąder, miał je jednak w pewnym okresie swego życia. Jak wiadomo, w przypadkach anorchizmu nie stwierdza się obecności jąder, natomiast zewnętrzne narządy płciowe są męskie. Wykształcenie się zewnętrznych narządów płciowych świadczy o tym, że w okresie życia płodowego działały androgeny płodowych jąder, które później, prawdopodobnie w okresie dzieciństwa lub dojrzewania, ulegały całkowitej degeneracji i zanikowi inaczej bowiem nie możemy wytłumaczyć obecności zewnętrznych narządów płciowych męskich, a często również rozwiniętego popędu płciowego. Interesujący jest fakt, że pierwszy opis sekcji wykonanej w przypadku anorchizmu (Włochy, XVII wiek) dotyczył mężczyzny powieszonego za zgwałcenie.

Więcej

Wypadnięcie macicy

Wypadnięcie macicy przypomina w dużym stopniu przepuklinę, gdyż polega na wypchnięciu przez szczelinę płciową części zawartości jamy brzusznej. Rolę worka przepuklinowego odgrywają wspólnie za- lamki otrzewnowe pęcherzowo-maciczny i maciczno-odbytniczy, wrotami przepuklin zaś jest od wewnątrz szczelina, jaką tworzą mięśnie dźwigacze odbytu, a na zewnątrz wejście do pochwy. Zewnętrzną osłonę dla „przepukliny“ stanowi wynicowana pochwa, która tworzy jakby wypuklenie, sięgające od przodu prawie do ujścia cewki moczowej, a od tyłu do międzykrocza. U podstawy jej leżą z jednej strony wzgórek łonowy, z drugiej zaś otwór stolcowy.

Więcej

Seksualna stymulacja wzrokowa

Wielu autorów podkreśla fakt różnic w reakcjach seksualnych mężczyzny i kobiety pod wpływem seksualnej stymulacji wzrokowej. Autorów tych można z grubsza podzielić na dwie grupy: 1) tych, którzy sądzą, że powyższe różnice w reakcjach seksualnych uwarunkowane są wyłącznie lub przeważnie wpływami społeczno-kulturowymi oraz 2) tych, którzy podkreślają, że – oprócz wpływów społeczno-kulturowych – istnieją głębsze uwarunkowania różnic zachodzących w reakcjach seksualnych mężczyzny i kobiety pod wpływem stymulacji wzrokowej. Pierwsi powołując się na wiele spostrzeżeń świadczących o społeczno-kulturowych uwarunkowaniach różnic zachodzących w reakcjach seksualnych mężczyzny i kobiety, wskazują między innymi na funkcjonowanie podwójnej moralności, surowiej ograniczającej zachowania seksualne kobiet niż mężczyzn i wywierającej w efekcie silniejszy wpływ hamujący na ekspresję seksualności u kobiet. Świadczy o tym między innymi fakt zwiększenia się reaktywności seksualnej kobiet po zażyciu alkoholu lub narkotyków (obniżających hamulce psychiczne) oraz zwiększenie się tej reaktywności w miarę zdobywania coraz większego doświadczenia seksualnego oraz wzrostu stopnia wykształcenia u kobiet (co również tłumaczy się usuwaniem hamulców psychicznych lub łatwiejszym ich przełamywaniem dzięki racjonalnemu spojrzeniu na problem).

Więcej

RZEŻĄCZKA – CIĄG DALSZY

Dlatego w każdym podejrzanym przypadku konieczne jest drobiazgowe badanie i wielokrotne pobieranie materiału do oględzin mikroskopowych, jak również hodowanie na pożywkach materiału pobranego z uchyłków gruczołów, z kanału szyjki itd.

Okres wylęgania rzeżączki u kobiety trwa niekiedy bardzo krótko – przeciętnie około trzech dni. Czasami jednak objawy schorzenia występują później (w ciągu 7-8 dni). Zależy to w dużej mierze od ilości drobnoustrojów przeniesionych do pochwy kobiety podczas aktu płciowego oraz od ich żywotności.

Zakażenia ostrą rzeżączką wywołują u kobiet bardziej gwałtowne objawy niż zakażenia w przypadkach przewlekłej rzeżączki u mężczyzn.

Więcej

Rozwój reaktywności seksualnej kobiety

Z badań wynika ponadto, że maksimum fizjologicznej intensywności orgazmu rejestrowanej obiektywnie (chociaż subiektywnie nie dające największego natężenia rozkoszy) jest osiągane przez mechaniczną samo- regulacyjną technikę stymulacji seksualnej lub przez automanipulację (samogwałt). Następną w kolejności techniką dającą duże natężenie zmian jest manipulacja partnera z ustaloną metodą samoregulacji. Najmniejszą intensywność orgastycznych zmian fizjologicznych osiągały badane kobiety w czasie stosunku płciowego (chociaż subiektywnie dawał im on największą satysfakcję).

Więcej

Wyniki badań nad jajnikiem

Pęknięcie pęcherzyka Graafa przypada z reguły na 14 dzień czterotygodniowego cyklu miesięcznego, oznaczanego według pierwszego dnia poprzedzającej miesiączki.

Wyniki badań ostatnich lat trzydziestu potwierdziły dawne przypuszczenie, że jajnik jest gruczołem wydzielania wewnętrznego i że w narządzie tym są wytwarzane dwa rodzaje hormonów, tj. hormony rujowe (oeslron, oestradiol, oestńol) i hormon ciałka żółtego (luteosteron). Hormony rujowe powstają głównie w pęcherzyku Graafa, ale są także wytwarzane w łożysku i w innych narządach ustroju. Wyodrębniono je w postaci czystej, a szereg badaczy określił ich budowę chemiczną, właściwości i siłę działania. Hormon ciałka żółtego wytwarzają komórki ciałka żółtego. Niezależnie od wpływu na cały ustrój oba te rodzaje hormonów odgrywają ważną rolę w przebiegu cyklu miesięcznego, który jest uzależniony od bezpośredniego ich działania.

Więcej

Wydzielanie PTF

Badania te dowodzą, że ośrodki podwzgórzowe, regulujące wydzielanie PIF, tworzą się pod wpływem płodowych lub noworodkowych androgenów. Jeśli pod wpływem androgenów nastąpi pełne wykształcenie tych ośrodków, to reagują one mniejszą inhibicją wydzielania PIF w wypadku stymulacji przez estrogeny. Wynika z tego, że estrogeny podawane osobnikom męskim, nawet w dużych dawkach, nieznacznie hamują wydzielanie PIF, co powoduje, że wydzielane nadal duże ilości tego inhibitora powstrzymują wydzielanie prolaktyny.

Więcej

Cykl jajnikowy

Wszystkie pierwotne oocyty (komórki jajowe) są obecne w jajniku w ilości 1-2 milionów jeszcze przed urodzeniem i w późniejszym czasie już się nie tworzą. Jednakże do szóstego roku życia ponad 2/3 ich liczby ulega zanikowi i tylko około 400 – 500 w ciągu życia kobiety osiąga całkowitą dojrzałość od postaci wzrastającego mieszka jajowego pierwotnego, aż do wyzwolenia się jaja z pękniętego dojrzałego mieszka jajowego, do owulacji.

Więcej

SEKSUALNOŚĆ A XIX WIEK – ROZWINIĘCIE

W ostatnich dziesiątkach lat seksuologia wyodrębniła się spośród innych nauk i stała się samodzielną dziedziną. Dopiero bowiem w XX wieku – jako wynik zachodzących w społeczeństwie procesów7, między innymi emancypacji kobiet i laicyzacji – wyraźnie pojawiła się społeczna i intelektualna potrzeba wiedzy o zjawiskach seksualnych. Nie należy jednak zapominać, że seksuologia europejska i amerykańska rozwija się w kręgu kulturowym, który przez wieki odnosił się negatywnie i podejrzliwie do seksualności. Stwarza to i w dzisiejszych czasach dodatkowe opory i hamulce dla metodologii badań, wiedzie do kontrowersji oraz powoduje ataki sił kołtuństwa i obskurantyzmu, skierowane na ludzi zajmujących się naukowo problemami seksualnymi.

Więcej

Zapalenie omacicza

W przypadkach, gdy mamy do czynienia z rozległym przewlekłym zapaleniem omacicza, w którego przebiegu zrosty objęły także przydatki macicy, w okresie przedmiesiączkowym, występują – i to nieraz na szereg dni przed pojawieniem się krwawienia – bóle w krzyżu i podbrzuszu lewym lub prawym. Bóle te niekiedy nasilają się podczas miesiączki. Niejednokrotnie dolegliwości te towarzyszą również wysiłkom fizycznym, oddawaniu stolca, wydatniejszym ruchom oraz spół- kowaniu. O związku tych bólów ze zmianą położenia macicy można jednak mówić dopiero wówczas, gdy nie znajdziemy żadnego innego wyjaśnienia, tłumaczącego ich występowanie (np. artretyzm).

Zmiany zapalne o charakterze przewlekłym w obrębie macicy oraz zmiany zapalne przydatków wywołują także obfite krwawienia miesięczne, co po upływie pewnego czasu musi odbijać się na stanie zdrowia kobiety, osłabiając ją pod względem fizycznym i nerwowym.

Więcej

Metody wykonywania rozmazów wydzieliny pochwowej

Istnieje szereg metod wykonywania rozmazów wydzieliny pochwowej i barwienia ich w ciągu tygodnia po utrwaleniu (najlepiej w mieszaninie 96% alkoholu

Więcej

Funkcje pełnione przez reguły – normy moralne część 2

Często informacja przekształca się w normę, posiada charakter informacyjny o zachowaniu innych ludzi czy o ich stanach psychicznych, zarówno pożądanych, jak i niepożądanych. Informacja o zjawisku nowym budzi u nadawcy ostrożność, np. ostrożność w sygnalizowaniu w prasie zwalczania narkomanii (seksu zbiorowego) jest podyktowana niedostarczaniem informacji, które mogłyby funkcjonować jako norma.

Więcej

W jajach nieco starszych

W podstawowej czę- J . 6 ści mezodermy pier- '-A c wotnej znajduje się — d małe skupienie ko- '• -V • —e mórek, stanowiące ^' Vv”” V ' masę zarodkową.

Więcej

Skład przysadki mózgowej

Fizjologiczne działanie hormonów płciowych jest wprawdzie w pewnej mierze ściśle określone, nie ogranicza się ono jednak, jak już wspominano, do narządów rodnych. Gruczoły dokrewne tworzą bowiem zwarty uklacl i zaburzenia czynności któregoś z nich wpływają na czynność innych. Dlatego też długotrwałe schorzenie jednego gruczołu dokrewnego doprowadza wcześniej lub później do zwichnięcia równowagi w całym ich układzie.

Doświadczenia lat ubiegłych wykazały pewną łączność czynnościową między gruczołami płciowymi i niektórymi gruczołami wewnętrznego wydzielania w ustroju kobiecym. Odnosi się to przede wszystkim do przysadki mózgowej, a zwłaszcza jej płata przedniego.

Więcej